Potrzebujesz pomocy prawnej skontaktuj się z nami na biuro@blulegal.com

Zakończenie kontroli ZUS w firmie delegującej

Protokół kontroli

Kontrola ZUS w firmie Płatnika kończy się poprzez sporządzenie i doręczenie kontrolowanemu Płatnikowi protokołu kontroli. Jest to zdarzenie prawnie doniosłe. W protokole kontroli inspektor ZUS prowadzący kontrolę wskazuje bowiem, jakie poczynił ustalenia, a także, co ważne dla Płatnika, wskazuje i uzasadnia, dlaczego w ocenie kontrolującego wystąpiły nieprawidłowości. Powyższe będzie stanowić dla Płatnika punkt wyjścia do dalszej obrony własnego stanowiska i przygotowania zastrzeżeń do protokołu kontroli, jeżeli w ocenie Płatnika ustalenia ZUS są nieprawidłowe. Niestety nie zawsze ustalenia zawarte w protokołe kontroli są dla Płatnika korzystne... Zdarzyć się bowiem może, że ZUS w trakcie kontroli zakwestionuje cały sposób rozliczeń w firmie Płatnika z kilku lat wstecz, na przykład w zakresie dotyczącym ustalenia podstawy wymiaru składek pracowników / zleceniobiorców delegowanych. Klasycznym przykładem takiego działania może być zakwestionowanie wypłacanych diet w przypadku zleceniobiorców delegowanych do wykonywania usług za granicą. Jak się przed tym bronić?

Należy złożyć zastrzeżenia do protokołu kontroli.

Zastrzeżenia do protokołu kontroli

W przypadku, w którym podmiot kontrolowany nie zgadza się z poczynionymi przez ZUS ustaleniami, przysługuje mu prawo złożenia zastrzeżeń do protokołu kontroli. Ma na to 14 dni licząc od daty otrzymania protokołu kontroli. W piśmie zawierającym zastrzeżenia do protokołu kontroli należy wskazać, które kwestie w ocenie Płatnika zostały przez ZUS ustalone w sposób nieprawidłowy i wskazać odpowiednią argumentacją dla poparcia swojego stanowiska w sprawie.

Inspektor ZUS, który przeprowadził kontrolę, powinien zweryfikować zgłoszone zastrzeżenia i odnieść się do nich. Kontroler ma obowiązek pisemnego poinformowania kontrolowanego o sposobie rozstrzygnięcia złożonych przez niego zastrzeżeń. Może się też zdarzyć, że w wyniku ponownej weryfikacji sprawy na skutek złożonych zastrzeżeń, ZUS sporządzi aneks do protokołu kontroli, w którym zazwyczaj jednak poprawia się stwierdzone błędy rachunkowe lub nieścisłości.

Korekta deklaracji

Jeżeli Płatnik nie złożył zastrzeżeń do protokołu kontroli, powinien złożyć w ZUS dokumenty korygujące, zgodnie z ustaleniami zawartymi w protokole kontroli. Ma na to 30 dni licząc od daty otrzymania protokołu kontroli.

Jeżeli zaś Płatnik złożył zastrzeżenia do protokołu kontroli, i w związku z powyższym nie wykonał korekt deklaracji, a jego zastrzeżenia zostały uznane przez ZUS za bezzasadne, Płatnik może oczekiwać wszczęcia postępowania administracyjnego i wydania decyzji przez ZUS w oparciu o ustalenia protokołu kontroli. Postępowanie będzie dalej prowadzone według zasad kodeksu postępowania administracyjnego. Tak więc w przepisach kodeksu postępowania administracyjnego szukać należy uprawnień przysługujących kontrolowanemu oraz nałożonych na niego obowiązków. Do przykładowych uprawnień mogą należeć prawo dostępu do dokumentacji, sporządzania kopii, czy odpisów, udział w przeprowadzaniu dowodu. Ważnym uprawnieniem kontrolowanego jest prawo do żądania przeprowadzenia dowodu.

Na koniec decyzja ZUS

Ostatnim etapem całej procedury jest wydanie decyzji przez organ. Podstawą wydania decyzji, jak już wcześniej wskazywaliśmy, jest właśnie protokół kontroli. ZUS musi odpowiednio uzasadnić decyzję wskazując zarówno na jej podstawy faktyczne, jak i prawne.

Jeżeli płatnik nie zgadza się z wydaną decyzja, przysługuje mu prawo odwołania do sądu. Ma na to miesiąc liczony od dnia jej wydania. Co ważne, regulowane jest ono przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.

W razie zainteresowania powyższą tematyką, zapraszamy do kontaktu z Kancelarią lub udziału w szkoleniach organizowanych przez naszą Kancelarię.

Więcej informacji na temat aktualnych szkoleń znajdziecie Państwo w zakładce „Szkolenia”.

dr Katarzyna Styrna – Bartman LL.M., radca prawny. Hanna Ursel, prawnik. Wszystkie prawa zastrzeżone.

O nas

Kancelaria Prawna BLU z Wrocławia od wielu lat wspiera krajowych przedsiębiorców w procesie delegowania pracowników w ramach Unii Europejskiej. Stworzyliśmy zespół polskich i niemieckich radców prawnych, adwokatów i doradców podatkowych, który skutecznie wspiera naszych Klientów w zagadnieniach prawnych i podatkowych, które powstają w związku z delegowaniem i działalnością za granicą, w szczególności w Niemczech. W naszej codziennej pracy opieramy się przede wszystkim na wieloletnim doświadczeniu i praktycznym wykorzystaniu instytucji prawa delegowania, niemieckiego prawa podatkowego, procedurach kontrolnych krajowych i zagranicznych. Wspieramy naszych Klientów w opiniowaniu umów z niemieckimi kontrahentami, pomagamy w sporach przedsądowych i sądowych w Niemczech oraz doradzamy w postępowaniach kontrolnych Zollamt, czy Finanzamt.

Wszystkie prawa zastrzeżone.

Katarzyna Styrna-Bartman

Napisz do nas
Potrzebujesz pomocy prawnej skontaktuj się z nami na biuro@blulegal.com

    Napisz do nas

      Zapisz się do newslettera

      Zapraszamy do zapisu