Potrzebujesz pomocy prawnej skontaktuj się z nami na biuro@blulegal.com

Kwarantanna w Niemczech, nowe przepisy od 10 kwietnia 2020r.

W dniu 9 kwietnia 2020 r. na portalu internetowym federalnego ministerstwa spraw wewnętrznych Republiki Federalnej Niemiec opublikowany został projekt rozporządzenia w sprawie środków związanych z kwarantanną dla osób wjeżdżających i powracających na terytorium RFN na potrzeby zwalczania koronawirusa (Muster-Verordnung zu Quarantänemaßnahmen für Ein- und Rückreisende zur Bekämpfung des Coronavirus).

Rozporządzenie ma na celu wdrożenie decyzji podjętej przez federalny sztab kryzysowy (tzw. „Corona-Kabinett”), przewidującej obowiązek odbycia 14-dniowej kwarantanny przez osoby powracające lub wjeżdżające do RFN po kilkudniowym i więcej pobycie poza terytorium tego kraju, pod rygorem nałożenia kar określonych w niemieckiej ustawie o ochronie przed infekcjami (Infektionsschutzgesetz).

Poniżej przedstawiamy Państwu podsumowanie najistotniejszych zasad, przewidzianych przez przedmiotowe rozporządzenie, wraz z przytoczeniem właściwych jego przepisów:

Obowiązek poddania się kwarantannie na terytorium Niemiec

Osoby wjeżdżające do RFN z kraju zewnętrznego drogą lądową, morską lub powietrzną zobowiązane są do niezwłocznego skierowania się, bezpośrednio, do miejsca zamieszkania lub innego miejsca noclegowego i pozostawania w nim przez okres 14 dni od dnia przyjazdu. W tym czasie zabronione jest przyjmowanie w odwiedziny wszelkich osób, które nie zamieszkują wspólnie z osobą poddaną kwarantannie (§ 1 ust. 1). Osoba poddana kwarantannie zobowiązana jest niezwłocznie powiadomić o zaistniałych okolicznościach właściwy urząd (organ), zaś w okresie odosobnienia podlega ona nadzorowi z jego strony (§ 1 ust. 2 i 3).

Wyłączenia

Katalog wyłączeń – obowiązek odbywania kwarantanny nie obejmuje m.in. (§ 3)

a) osób przekraczających granicę w związku z zawodowym przewozem osób i towarów,

b) osób wykonujących zawodowo działalność, która jest pilnie potrzebne (absolutnie niezbędna) dla m.in. zapewnienia funkcjonowania systemu zdrowia czy wymiaru sprawiedliwości, a także zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego – przy czym obowiązek wykazania i potwierdzenia, że zachodzi „pilna potrzeba”, spoczywa na pracodawcy,

c) osób wjeżdżających na terytorium RFN codziennie lub na okres do kilku dni[1] w związku z pilną i niedającą się odłożyć w czasie potrzebą zawodową lub medyczną,

d)osób, które przebywały poza granicami RFN krócej 48 godzin / kilka dni[1].

Uwaga: w tym miejscu projekt przewiduje opcjonalnie możliwość wprowadzenia postanowienia, zgodnie z którym obowiązek kwarantanny nie obejmuje osób posiadających inny, uzasadniony powód podróży – zalicza do tej kategorii w szczególności aspekty społeczne, takie jak: prawo opieki nad dzieckiem; odwiedziny drugiego partnera w przypadku osób niezamieszkujących „pod jednym dachem”; pilna opieka medyczna lub pilne wsparcie medyczne dla osoby tej opieki/wsparcia wymagającej.

Projekt zawiera również postanowienie, na podstawie którego właściwy urząd (organ) może udzielić – w uzasadnionych i wyłącznie jednostkowych przypadkach, innych niż wskazane powyżej – dalszych zwolnień na wniosek zainteresowanego.

Pracownicy sezonowi

Zwolnienie z obowiązku odbycia kwarantanny obejmuje także pracowników sezonowych, tj. osoby, które wjeżdżają do RFN w celu co najmniej 3-tygodniowego świadczenia pracy na jej terytorium, jednakże przy spełnieniu następujących warunków (§ 3 ust. 2):

 1. w okresie pierwszych 14 dniach od dnia wjazdu pracowników sezonowych zostały przez pracodawcę podjęte wobec nich środki zapobiegające ich kontaktowi z pozostałymi osobami spoza tej grupy pracowników;
 2. środki te muszą być porównywalne w skutkach (efektach) z sytuacją objęcia pracowników sezonowych „typową” kwarantanną, o której mowa w § 1;
 3. w tym okresie opuszczanie miejsca zakwaterowania przez pracowników sezonowych może być dopuszczone wyłącznie w celu wykonywania pracy;
 4. pracodawca zobowiązany jest zawiadomić właściwy urząd (organ) o naborze do pracy przed rozpoczęciem jego prowadzenia, a także udokumentować urzędowi (organowi) podjęte środki, o których mowa pod lit. a powyżej.
 5. Z odbycia kwarantanny zwolnione są także osoby podróżujące przez RFN do innego kraju (np. z Polski do Francji), przy czym konieczne jest opuszczenie terytorium RFN możliwie najkrótszą drogą (§ 3 ust. 4).

Podkreślenia wymaga, że przytoczone przepisy rozporządzenia stanowią na chwilę sporządzania niniejszej informacji jedynie projekt jego treści, wobec czego nie można wykluczyć, że ostateczne brzmienie aktu ulegnie zmianie. Jednocześnie nie można pominąć faktu, że przepisy rozporządzenia cechują się obecnie wysokim stopniem ogólności, dlatego też w przypadku braku wiążących wytycznych/wyjaśnień ze strony uprawnionych organów należy się spodziewać licznych wątpliwości przy ich stosowaniu.

[1] Warianty przedstawione w projekcie.

[1] Na tę chwilę mowa jest w projekcie o wariantach wynoszących 3 lub 5 dni.

Autorzy:

dr Katarzyna Styrna - Bartman, radca prawny

Rafał Garus, aplikant radcowski  

Kancelaria Prawna BLU Law & Outsourcing z Wrocławia

Wszystkie prawa zastrzeżone. Tekst jest objęty ochroną prawnoautorską. Kopiowanie i publikowanie bez zgody autorów jest zabronione. 

Katarzyna Styrna-Bartman

Napisz do nas
Potrzebujesz pomocy prawnej skontaktuj się z nami na biuro@blulegal.com

  Napisz do nas

   Zapisz się do newslettera

   Zapraszamy do zapisu