Potrzebujesz pomocy prawnej skontaktuj się z nami na biuro@blulegal.com

Transport międzynarodowy w nowej ustawie o delegowaniu pracowników

Zgodnie z projektem ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług (w wersji przedłożonej Radzie Ministrów na dzień 29 marca 2016r.) z zakresu obowiązywania ustawy będzie wyłączony w całości transport międzynarodowy z wyjątkiem przewozów kabotażowych. Do przewozów kabotażowych nie będzie się z kolei stosować przepisów art. 24 i art. 25 ustawy.

Dlaczego? W uzasadnieniu rządowego projektu ustawy czytamy, że:

specyfika operacji transportu międzynarodowego uniemożliwia stosowanie przepisów dotyczących delegowania pracowników. Wyjątkiem jest kabotaż do którego zgodnie z motywem 17 preambuły rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 1072/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczącego wspólnych zasad dostępu do rynku międzynarodowych przewozów drogowych oraz motywem 11 preambuły rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 1073/2009 z dnia 21 października 2009 r. w sprawie wspólnych zasad dostępu do międzynarodowego rynku usług autokarowych i autobusowych i zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 561/2006 „zastosowanie mają przepisy dyrektywy 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1996 r. dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług.

W przewozach kabotażowych nie stosuje się jednak przepisów art. 24 i 25 regulujących obowiązki pracodawcy delegującego pracowników na terytorium RP, co jest związane ze specyfiką usług przewozów kabotażowych.

W rządowym uzasadnieniu projektu ustawy wskazano, iż

w przypadku usług transportowych stosowanie ww. artykułów byłoby nieproporcjonalne i wiązałoby się z dużą uciążliwością oraz praktycznymi trudnościami związanymi z wypełnianiem przewidzianych w tych artykułach obowiązkach. Obowiązki te obejmują bowiem: wyznaczenie osoby upoważnionej do pośredniczenia w kontaktach z Państwową Inspekcją Pracy oraz do przesyłania i otrzymywania dokumentów lub zawiadomień, przekazywanie Państwowej Inspekcji Pracy na jej żądanie danych osoby upoważnionej do reprezentowania pracodawcy w trakcie kontroli, składanie oświadczenia notyfikującego fakt delegowania, przechowywanie w trakcie delegowania dokumentów związanych z delegowanymi pracownikami, udostępnianie ich na żądanie Państwowej Inspekcji Pracy w trakcie delegowania oraz w okresie 2 lat po zakończeniu wykonywania pracy przez delegowanych pracowników.

dr Katarzyna Styrna - Bartman LL.M, Wszystkie prawa zastrzeżone.

Katarzyna Styrna-Bartman

Napisz do nas
Potrzebujesz pomocy prawnej skontaktuj się z nami na biuro@blulegal.com

    Napisz do nas

      Zapisz się do newslettera

      Zapraszamy do zapisu